Usługa budowlana polegająca na dostosowaniu podjazdów i dojść do budynku Klubu Integracji Społecznej

Projekt „Aktywna Zawoja II”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

Realizacja zamówienia pn.: ,,Usługa budowlana polegająca na dostosowaniu podjazdów i dojść do budynku Klubu Integracji Społecznej dla osób niepełnosprawnych”  w ramach projektu: „Aktywna Zawoja II realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

ZAMAWIAJĄCY:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi

Zawoja 1580; 34-222 Zawoja

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

45000000-7    Roboty budowlane

45110000-1    Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45233200-1    Roboty w zakresie różnych nawierzchni

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: ,,Usługa budowlana polegająca na dostosowaniu podjazdów i dojść do budynku Klubu Integracji Społecznej dla osób niepełnosprawnych”  w ramach projektu: „Aktywna Zawoja II”. Prace budowlane są niezbędnym elementem prawidłowej realizacji zadania. Prace budowlane będą prowadzone w lokalu znajdującym się Zawoja 886; 34-222 Zawoja

 1. W razie nieuwzględnienia w przedmiarze sporządzonym przez Zamawiającego pozycji koniecznych do kompleksowego wykonania danej części przedmiotu zamówienia, uznaje się, że zaoferowana przez wykonawcę cena ryczałtowa obejmuje również te konieczne elementy robót.
 2. W związku z powyższym, zaleca się dokonanie oględzin przedmiotu zamówienia przed złożeniem oferty.
 3. Szczegółowy zakres prac wraz z ich ilością znajduje się w załączniku nr 4 do zapytania
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.
 5. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za prace wykonywane przez siebie i podwykonawców.
 6. Niniejsza inwestycja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
 7. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie czynności mające na celu prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym także:
  1. roboty przygotowawcze w postaci prawidłowego zabezpieczenia miejsca wykonywania przedmiotu umowy,
  1. po zakończeniu robót demontaż ewentualnych obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu.
 8. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy i metody użyte przy realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
 9. Materiały własne stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z prawem budowlanym.
 1. Wymagany termin realizacji zamówienia:  
 1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy – w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy.
 2. Termin zakończenia wykonywania przedmiotu umowy – do 30.11.2021 r.
 1. Opis sposobu przygotowania oferty:
 1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim i własnoręcznie podpisana przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
 2. Ofertę należy przygotować zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 3. Do oferty Wykonawca załącza uproszczony kosztorys ofertowy, który ma charakter pomocniczy.
 4. Oferta powinna być dostarczona osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi, Zawoja 1580; 34-222 Zawoja. Dla zachowania terminu składania ofert ważna jest data wpływu oferty do GOPS a nie data nadania oferty.
 5. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu.
 6. Wraz z ofertą należy złożyć pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy.
 7. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 8. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert swoją ofertę zmienić lub wycofać.
 9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień i informacji dotyczących treści złożonych ofert.
 10. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
 11. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
 12. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być oznaczone w sposób następujący: ,, Usługa budowlana polegająca na dostosowaniu podjazdów i dojść do budynku Klubu Integracji Społecznej dla osób niepełnosprawnych”  w ramach projektu: „Aktywna Zawoja II”. realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi.
 13. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / opakowania.
 14. Oferty należy składać do dnia: 30.09.2021 r.  do godz. 15.00 w siedzibie GOPS w Zawoi, Zawoja 1580; 34-222 Zawoja, dziennik podawczy.

  I. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
  W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
  1.posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  2.posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia do wykonania przedmiotu zamówienia,
  3.dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia,
  4.sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia,
  5.dysponowania osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia 

  Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego. Wykonawca, który nie wykaże spełniania ww. warunków zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.
 • Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
 1. Wykonawca w przedłożonej ofercie wskazuje cenę ryczałtową, kompletną, jednoznaczną, stałą i obejmującą wykonanie przedmiotu zamówienia. Cena musi obejmować całkowity koszt wykonania części zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu umowy i uwzględniać wszelkie czynności związane z terminową i prawidłową realizacją przedmiotu umowy. Uproszczony kosztorys ofertowy, który Wykonawca załącza do składanej oferty ma charakter pomocniczy i poglądowy.
 2. Wykonawca nie może samodzielnie zmieniać i wprowadzać dodatkowych treści do formularza
 3. W ofercie należy podać wartość netto i brutto w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena odnoszona jest do danej części zamówienia.
 4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej.
 5. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty:
 1. Cena brutto – max. 88 pkt. 

W ramach kryterium „Cena brutto” Zamawiający przyzna punkty według następującego wzoru:

            Cmin

Pc = ————– x  88 pkt.

            Cn

gdzie:

Pc – punkty uzyskane przez Wykonawcę w kryterium „Cena brutto”;

Cmin – najniższa cena brutto za wykonanie zadania spośród złożonych ofert;

Cn – cena brutto za wykonanie zadania zaproponowana przez Wykonawcę, którego oferta jest badana.

Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawi w formularzu oferty (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania) jak i we własnym kosztorysie ofertowym. Wszystkie ceny jednostkowe i wartości należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 • Gwarancja – max. 12 pkt.

W ramach kryterium „Gwarancja” Zamawiający przyzna punkty według następującego wzoru:

            Gw

Pgw = ————– x  12 pkt.

            Gwn

gdzie

Pgw – ilość punktów dla kryterium

Gw – ilość punktów przyznana za przedłużoną gwarancję (za każdy miesiąc wydłużonej gwarancji przyznawany jest jeden punkt (Gw) – maksymalnie Gw=12

Gwn – największa liczba punktów za przedłużoną gwarancję (Gwn=12)

Wymagany okres gwarancji wynosi 48 miesięcy, dodatkowo Wykonawca może zaoferować przedłużoną gwarancję (nie więcej niż kolejne 12 miesięcy – okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach), która będzie dodatkowo punktowana przy ocenie złożonych ofert. 

48 miesięcy (gwarancja wymagana), za każdy miesiąc powyżej ale max do 12 miesięcy czyli 60 miesięcy łącznie 1 pkt (np. 50 miesięcy 2 pkt, 55 miesięcy 7 pkt, 60 miesięcy 12 pkt).

 • Wymagania wobec Wykonawcy
 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia pisemnej gwarancji na wykonane roboty remontowe na okres wskazany w formularzu ofertowym. 
 2. Długość okresu gwarancji stanowi jedno z kryterium oceny ofert. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia min. 48 miesięcy a max. 60 miesięcy, licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.
 3. Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające z przepisów kodeksu cywilnego, niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. Okres rękojmi przedłuża się na okres gwarancji.
 4. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 5. Zamawiający ustala termin związania ofertą 30 dni.
 • Zmiana umowy

Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna jeżeli: 

 1. w trakcie obowiązywania umowy nastąpią zmiany stawki podatku od towarów i usług: kwota brutto określona w umowie nie ulegnie zmianie, strony odpowiednio skorygują kwotę netto oraz kwotę podatku od towarów i usług,
 2. zmiany jednostkowej ceny brutto oraz całkowitego wynagrodzenia brutto przewidzianego dla Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających wskazaną zmianę, gdy będzie ona korzystna dla Zamawiającego,
 3. zmiany istotnej treści umowy, w przypadku zmiany przepisów prawa obowiązujących w dniu zawarcia umowy,
 4. zmiana leży w interesie Zamawiającego.
 • Odrzucenie oferty

Zamawiający odrzuci ofertę, która:

 1. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
 2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 3. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
 4. została złożona po terminie,
 5. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.

W toku postępowania Zamawiający może wezwać wykonawcę do uzupełnienia                            lub wyjaśnienia treści oferty.

 1. Dodatkowe warunki
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny. W takim przypadku nie przysługują Oferentom żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
 2. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną. 
 3. Wykonawcy pozostają związani złożoną ofertą przez 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
 4. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe i inne polegające na niezgodności oferty z zapytaniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Oferenta, którego oferta została poprawiona.
 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian warunków zamówienia na każdym etapie postępowania.
 6. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
 • Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku:

 1. jeżeli najkorzystniejsza oferta przekraczać będzie budżet ustalony przez zamawiającego na realizację zadania,
 2. w przypadku rozwiązania umowy o dofinansowanie przez, co skutkowałoby nieprzyznaniem środków dotacyjnych, które miały być przeznaczone na sfinansowanie zamówienia,
 3. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
 4. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego,
 5. została złożona jedna ważna oferta a jej cena przekracza wartość rynkową wynikającą z oszacowania wykonanego przez Zamawiającego.

W przypadku unieważnienia postępowania zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i złożeniem ofert.

Z tytułu odrzucenia ofert oferentom nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego.

 • Miejsce oraz termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoi, Zawoja 1580; 34-222 Zawoja, w godzinach pracy Zamawiającego, w terminie do 30.09.2021 r. do godz. 15.00, co oznacza, że z upływem powyższego terminu oferta powinna fizycznie znaleźć się u Zamawiającego. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 

Złożone oferty zarówno podlegające ocenie jak i odrzucone lub złożone po terminie nie będą zwracane.

Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

 • Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
 1. Klauzula informacyjna dla:
 2. wykonawców będących osobami fizycznymi,
 3. wykonawców będących osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą,
 4. pełnomocników wykonawców będących osobami fizycznymi (w zakresie danych osobowych zamieszczonych w pełnomocnictwie),
 5. członków organu zarządzającego lub nadzorczego Wykonawcy, wspólników spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurentów, będących osobami fizycznymi (w zakresie danych osobowych zamieszczonych w informacji z KRK).
 6. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
 7. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi

Zawoja 1580; 34-222 Zawoja

 • Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: inspektor@cbi24.pl 
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia Przedmiotem niniejszego zamówienia Organizacja i przeprowadzenie indywidualnych treningów: Indywidualny trening zaradności życiowej; Indywidualny trening- szkoła dla rodziców, Indywidualny trening umiejętności spędzania czasu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.  Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie do dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego projektu.
 • Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym, związanym z udziałem w postępowaniu. W przypadku nie podania danych osobowych oferta będzie podlegała odrzuceniu.
 • W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
 • Posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • Nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 • Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą istotnych postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
 • Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela Arkadiusz Dudek pod numerem telefonu 668 341 139               oraz adresem email:aktywnazawoja2@wp.pl,