ZAPYTANIE OFERTOWE – Usługa noclegowo -gastronomiczna

Projekt „Aktywna Zawoja II”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Realizacji zamówienia pn. Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji warsztatów grupowych w ramach projektu „Aktywna Zawoja II ”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

ZAMAWIAJĄCY:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi
Zawoja 1580; 34-222 Zawoja

 1. Tryb postępowania

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

55000000-0 usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

85312110-3 Usługi opieki dziennej nad dziećmi

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie usługi-noclegowo – gastronomicznej (obejmującej zapewnienie sali, wyżywienia, noclegów i opieki nad dziećmi). Wykonawca powinien dysponować obiektem z miejscami noclegowymi o standardzie min. **, posiadać basen do dyspozycji uczestników. Zaoferowany przez Wykonawcę obiekt musi znajdować się w miejscowości od siedziby zamawiającego w odległości max. 150 km – trasa dojazdu).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Pobyt dwudniowy w okresie 09.10 – 10.10.2021 r., dla maksymalnie 20 osób w tym 12  osób dorosłych oraz 11 dzieci w wieku od 1,5 r.ż. – 16 lat: 

 1. Nocleg wraz ze śniadaniem (np. jajecznica, parówki, kiełbaski, naleśniki, pieczywo, sery, masło, wędliny, warzywa, płatki śniadaniowe, mleko, jogurty, napoje – herbata, kawa, woda mineralna, dodatki: cukier, cytryna), z 09.10.2021  na 10.10.2021 dla maksymalnie 20 osób (w tym 11 dzieci).
 2. Dwa obiady (każdy: zupa, drugie danie np. mięso/ryba; surówka, dodatki skrobiowe), deser (np. sernik, jabłecznik itp.) kompot lub napój; dla maksymalnie 12 osób dorosłych.
 3. Dwa obiady (zupa, drugie danie, deser, kompot lub napój; jak powyżej) dla maksymalnie 11 dzieci.
 4. Przerwa kawowa ciągła dla osób dorosłych przez dwa dni pobytu (w tym: ciastka, przekąski słone, kawa, herbata, napoje/soki, woda mineralna, dodatki: cukier, cytryna, mleko), dla maksymalnie 10 osób dorosłych.
 5. Przerwa ciasteczkowa dla dzieci, ciągła (ciastka, przekąski słone, herbata, napoje/soki, woda mineralna, dodatki: cukier, cytryna) przez dwa dni, dla maksymalnie 11 dzieci.
 6. w dniu 09 października 2021 r. dla maksymalnie 12 osób dorosłych.
 7. Kolacja w dniu 09 października 2021 r. dla maksymalnie 11 dzieci. 
 8. Wynajem sali szkoleniowej w dniach 09 – 10 października 2021 r. z wyposażeniem (krzesła, „stoły, ekran, flipchart z kartami papieru, pisaki do flipcharta, rzutnik do komputera przenośnego) dla 10 osób.
 9. Korzystanie z basenu w dniach 09 – 10 października 2021 r. dla maksymalnie 20 osób – minimum 1 godzina na osobę dziennie.
 10. Zapewnienie opieki dziećmi w dniach 09 – 10 października 2021 r. w czasie pobytu rodzica na szkoleniu dla maksymalnie 11 dzieci każdego dnia. 
 11. Ubezpieczenie NNW 20 uczestników wyjazdu.

W sytuacjach niezależnych od zamawiającego liczba osób w przedmiotowym zamówieniu może ulec zmianie. Koszty związane z realizacją usługi będą pokryte za faktycznie zrealizowaną usługę.

Dodatkowe informacje

 • Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. 
 • Wykonawca winien realizować usługę zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.) oraz warunkami prawnymi wynikającymi z aktualnie obowiązujących rozporządzeń Rady Ministrów ustanawiającymi określone ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
 1. Wymagany termin realizacji zamówienia: 09 – 10 października 2021 r.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych przez Wykonawcę (których nie można było przewidzieć).

 1. Warunki współpracy: Umowa cywilno-prawna.
 • O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki
 • Na terenie ośrodka znajduje się basen kryty z obsługą ratownika udostępniony na potrzeby realizacji usługi, 
 • Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych 
 • Zakwaterowanie w pokojach 1 lub 2 lub 3 lub 4 osobowych,
 • Ośrodek dysponuje salą szkoleniową udostępnioną na potrzeby realizacji usługi, 
 • Zarówno pokoje jak i sala szkoleniowa udostępniona na potrzeby realizacji usługi znajdują się w jednym budynku, 
 • Każdy pokój udostępniony na potrzeby realizacji usługi wyposażony jest w łazienkę.

Ośrodek znajduje się w odległości maksymalnie 150 kilometrów od miejscowości Zawoja 1580; 34-222 Zawoja

Weryfikacja na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu oferty.

Równocześnie w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym,
 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej, w szczególności nie wszczęto wobec Wykonawcy postępowania upadłościowego lub układowego, a także postępowania egzekucyjnego,
 5. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych dokumentów opisanych w niniejszym ogłoszeniu, wg formuły „spełnia/nie spełnia”. Wykonawca, który nie wykaże spełniania ww. warunków zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

 • Kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych, opis sposobów przyznawania punktacji.

W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium:

 1. cena usługi brutto – 85 % – liczba możliwych do uzyskania punktów = 85
 2. kategoria obiektu – 10% – liczba możliwych do uzyskania punktów = 10
 3. zapewnienie atrakcji integracyjnej – 5% – liczba możliwych do uzyskania punktów = 5

Ad a) „Cena usługi brutto”:

 • C min – najniższa całkowita cena brutto wykonania zamówienia spośród wszystkich ocenianych ofert.
 • C of. licz. – zaoferowana całkowita cena brutto wykonania zamówienia w ofercie ocenianej.

Ad b) „Kategoria obiektu” weryfikacja na podstawie informacji zawartych w formularzu oferty, oceniana będzie przy zastosowaniu następującej punktacji:

 • Kategoria obiektu co najmniej 2 gwiazdki – 0 pkt
 • Kategoria obiektu powyżej 2 gwiazdek – 10 pkt

Ad c) „Zapewnienie atrakcji integracyjnej” weryfikacja na podstawie informacji zawartych w formularzu oferty, oceniana będzie przy zastosowaniu następującej punktacji:

 • Ośrodek deklaruje zapewnienie atrakcji integracyjnej dla uczestników (np. ognisko, zabawa taneczna itp.), w cenie noclegu – 5 pkt. 
 • Ośrodek nie deklaruje zapewnienia atrakcji integracyjnej w cenie noclegu – 0 pkt.

Końcowy wyniki zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku. Liczby punktów, o których mowa powyżej, zostaną wpisane do protokołu postępowania, a następnie, po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbą punktów, tj. będzie przedstawiać najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

Opis sposobu obliczenia ceny oferty: 

 1. W druku „formularz oferty” – należy podać cenę: 
 2. Nocleg wraz ze śniadaniem za osobę dorosłą, 
 3. Nocleg wraz ze śniadaniem za osobę – dziecko
 4. Obiad za osobę dorosłą,
 5. Obiad za osobę – dziecko 
 6. Przerwa kawowa za osobę dorosłą,
 7. Przerwa ciasteczkowa za dziecko,
 8. Kolacja za osobę dorosłą,
 9. Kolacja za dziecko,
 10. Wynajem Sal szkoleniowych za dzień najmu za salę,
 11. Basen godzina na osobę,
 12. Zapewnienie opieki nad dziećmi (cena za godzinę),
 13. Ubezpieczenie NNW za grupę maksymalnie 42 osób.
 • Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.
 • W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością. 
 • Cena ma być wyrażona w złotych polskich brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/ gr). 
 • Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto stanowiącą wycenę całości przedmiotu zamówienia, określoną w formularzu ofertowym.
 • Warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • Zamawiający przewiduje możliwość zmiany ilości osób korzystających z usługi.
 • Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia i odstąpienia od umowy w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie projektu.

Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna jeżeli: 

 1. w trakcie obowiązywania umowy nastąpią zmiany stawki podatku od towarów i usług: kwota brutto określona w umowie nie ulegnie zmianie, strony odpowiednio skorygują kwotę netto oraz kwotę podatku od towarów i usług,
 2. zmiany jednostkowej ceny brutto oraz całkowitego wynagrodzenia brutto przewidzianego dla Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających wskazaną zmianę, gdy będzie ona korzystna dla Zamawiającego, 
 3. zmiany istotnej treści umowy, w przypadku zmiany przepisów prawa obowiązujących w dniu zawarcia umowy, oraz zmiany wynikające z następstw zmian wytycznych dotyczących RPOWM lub innych wytycznych i zaleceń mających bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy, zmiana ta przeprowadzona może być jedynie w zakresie polegającym na dostosowaniu umowy
 4. zmiana leży w interesie Zamawiającego.
 • Odrzucenie oferty

Zamawiający odrzuci ofertę, która:

 1. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
 2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 3. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
 4. została złożona po terminie,
 5. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.

W toku postępowania Zamawiający może wezwać wykonawcę do uzupełnienia                            lub wyjaśnienia treści oferty.

 1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Oferty należy składać ma formularzu oferty przesłany na adres : : aktywnazawoja2@wp.pl (skan dokumentów)  lub osobiście w siedzibie GOPS- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi, Zawoja 1580; 34-222 Zawoja;w godzinach pracy Zamawiającego lub poprzez przesyłkę pocztową/kurierską z dopiskiem Usługa noclegowo – gastronomiczna w ramach projektu „Lepsze jutro szansą na sukces do dnia 01.10.2021 r. do godz. 12:00.Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania np. przesyłką pocztową, czy kurierską. 

 • Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Klauzula informacyjna dla:

wykonawców będących osobami fizycznymi,

wykonawców będących osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą,

pełnomocników wykonawców będących osobami fizycznymi (w zakresie danych osobowych zamieszczonych w pełnomocnictwie),

członków organu zarządzającego lub nadzorczego Wykonawcy, wspólników spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurentów, będących osobami fizycznymi (w zakresie danych osobowych zamieszczonych w informacji z KRK).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi
Zawoja 1580; 34-222 Zawoja

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: inspektor@cbi24.pl 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji warsztatów grupowych realizowany : przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.  Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie do dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego projektu.

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym, związanym z udziałem w postępowaniu. W przypadku nie podania danych osobowych oferta będzie podlegała odrzuceniu.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

Posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 • Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą istotnych postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
 • Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela Arkadiusz Dudek  pod numerem telefonu 668 341 139               oraz adresem email: : aktywnazawoja2@wp.pl

 • Załączniki
 • Wzór formularza ofertowego
 • Oświadczenia RODO

Załączniki do pobrania – Pobierz