ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY – Organizacja i przeprowadzenie indywidualnych treningów

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi informuję że do realizacji zadania pn. Organizacja i przeprowadzenie indywidualnych treningów: Indywidualny trening zaradności życiowej;Indywidualny trening- szkoła dla rodziców, Indywidualny trening umiejętności spędzania czasu wolnego w ramachprojektu: „Aktywna Zawoja II” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi.

Część 1: Karolina Witkowska Osiek 12, 34-234 Osiek 

Część 2: Karolina Witkowska Osiek 12, 34-234 Osiek 

Część 3: Karolina Witkowska Osiek 12, 34-234 Osiek 

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 2 oferty. 2 z 2 spełniały wymagania zapytania ofertowego. W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania: zamieszczono informację na stronie internetowej: http://gops-spytkowice.pl Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert zgodnie z formułami oceny, przedstawionymi w zapytaniu ofertowym w oparciu o kryteria dotyczące poszczególnych części tj:

  • Część 1 – kryterium: cena 100pkt, 
  • Część 2 – kryterium: cena 100pkt, 
  • Część 3 – kryterium: cena 100pkt


Część 1

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert

Lp.Firma (nazwa) wykonawcyOcena punktowa złożonej ofertyKolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1.Karolina Witkowska Osiek 12, 34-234 Osiek  cena brutto: 100,00 pkt. I w kolejności
2.Fundacja Reintegracji I Wsparcia Społecznego „Modern” Zawoja 2075cena brutto: 56,25 pkt. II w kolejności

Część 2

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert

Lp.Firma (nazwa) wykonawcyOcena punktowa złożonej ofertyKolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1.Karolina Witkowska Osiek 12, 34-234 Osiek  cena brutto: 100, 00 pkt. I w kolejności
2.Fundacja Reintegracji I Wsparcia Społecznego „Modern” Zawoja 2075cena brutto: 56,25 pkt. II  w kolejności

Część 3

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert

Lp.Firma (nazwa) wykonawcyOcena punktowa złożonej ofertyKolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1.Karolina Witkowska Osiek 12, 34-234 Osiek  cena brutto: 100,00 pkt. I w kolejności
2.Fundacja Reintegracji I Wsparcia Społecznego „Modern” Zawoja 2075cena brutto: 56,25 pkt. II w kolejności


Uzasadnienie:

W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, że 2 spośród nich spełnia wszystkie wymagania dotyczące części 1, 2 oraz 3 określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym i nie podlegają odrzuceniu. Zamawiający dokonał oceny oferty w oparciu o kryteria oceny: cena brutto W wyniku przeprowadzonych czynności do realizacji zadań wybrano następujące podmioty:

Część 1: Karolina Witkowska Osiek 12, 34-234 Osiek

Część 2: Karolina Witkowska Osiek 12, 34-234 Osiek

Część 3: Karolina Witkowska Osiek 12, 34-234 Osiek