Rekrutacja do projektu – I Edycja

Projekt „Aktywna Zawoja II”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi zaprasza do udziału w projekcie „AKTYWIZACJA SZANSĄ NA ZMIANĘ” – UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które spełniają łącznie niżej wymienione kryteria:

 • osoby zamieszkałe na terenie gminy Zawoja lub pracująca na terenie Gminy Zawoja i/lub uczącej się̨ na ternie Gminy 
 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym w szczególności osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego oraz otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Preferowani kandydaci:

 • Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego
 • Osoby niepełnosprawne
 • Osoby pozostające bez pracy 
 • Osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
 • Osoby, rodziny lub środowiska zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych

W ramach projektu realizowane będą różne formy aktywizacji społeczno-zawodowej wynikające z indywidualnej diagnozy potrzeb oraz opracowanej indywidualnej ścieżki udziału w projekcie – ścieżki reintegracji, w tym wsparcie o charakterze społecznym, zawodowym, oraz zdrowotnym takie jak:

 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne
 • Indywidualne treningi psychologiczne
 • Warsztaty kompetencji społecznych w formie wyjazdowej
 • Poradnictwo rodzinne
 • Warsztaty kompetencji społecznej w formie stacjonarnej
 • Warsztaty kompetencji cyfrowych wraz z egzaminem ECDL
 • Indywidualne doradztwo zawodowe
 • Indywidualne pośrednictwo pracy
 • Grupowe zajęcia z zakresu poszukiwania prac
 • Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji.
 • Staże zawodowe z gwarancją zatrudnienia 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt osobisty z biurem projektu „AKTYWNA ZAWOJA II” pod adresem: . Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi, Zawoja 1580; 34-222 Zawoja TEL. 033 877-50-49 oraz e-mail kierownik@gops-zawoja.pl Składanie chęci udziału w projekcie do 20.03.2021