ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY – Organizacja i przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego

Projekt „Aktywna Zawoja II”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi informuję że do realizacji zadania pn. Organizacja i przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego w ramach projektu: „Aktywna Zawoja II” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 zostały wybrane oferty: 

Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla dorosłych    

MARCIN SZCZUKA 

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

Osiedle Gaj 28/11

32-540 Trzebinia

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły: 3 oferty, które spełniały wymagania zapytania ofertowego

W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania: zamieszczono informację na stronie internetowej: http://gopszawoja.pl/

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert zgodnie z formułami oceny, przedstawionymi w zapytaniu ofertowym w oparciu o kryteria dotyczące poszczególnych części tj.:

Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla dorosłych – kryterium: cena 100 pkt 

Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla dorosłych    

Lp.Firma (nazwa) wykonawcyOcena punktowa złożonej ofertyKolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1.MARCIN SZCZUKA PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNEOsiedle Gaj 28/1132-540 Trzebinia cena brutto: 100,00 pkt. I w kolejności
2.PIĘKNY UMYSŁ. Psychoterapia i Szkolenia. NATALIA WOSZCZYK-HAŁADUSul. Wojska Polskiego 2642-300 Myszkówcena brutto: 95,45 pktII w kolejności
3.Karolina Witkowska FLOROsielec 1234-234 Osieleccena brutto: 75,00 pktIII w kolejności

Uzasadnienie:

W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, że oferty spełniały wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający dokonał oceny oferty w oparciu o kryteria oceny: cena brutto 

W wyniku przeprowadzonych czynności do realizacji zadań wybrano następujące podmioty:

Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla dorosłych    

MARCIN SZCZUKA 

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

Osiedle Gaj 28/11

32-540 Trzebinia