ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY- Usługa noclegowo – gastronomiczna na potrzeby realizacji warsztatów grupowych dla uczestników projektu ,,Aktywna Zawoja II”

Projekt „Aktywna Zawoja II” Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi informuję że do realizacji zadania pn. Usługa noclegowo – gastronomiczna na potrzeby realizacji warsztatów grupowych dla uczestników projektu ,,Aktywna Zawoja II” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. została wybrana oferta: 

FTU JURKOWSKI Rozalia Jurkowska PENSJONAT ***

os. Równie 1

34-452 Ochotnica Dolna 

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 2 oferty, które spełniały wymagania zapytania ofertowego. W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania: zamieszczono informację na stronie internetowej: http://gopszawoja.pl/

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert zgodnie z formułami oceny, przedstawionymi w zapytaniu ofertowym w oparciu o kryteria tj.: kryterium: 

cena usługi brutto – 85 pkt.

kategoria obiektu – 10 pkt.

zapewnienie atrakcji integracyjnej – 5 pkt.

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert 

Lp.Firma (nazwa) wykonawcyOcena punktowa złożonej ofertyKolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1.FTU JURKOWSKI Rozalia Jurkowska PENSJONAT ***os. Równie 134-452 Ochotnica Dolna cena brutto: 100,00 pkt. I w kolejności
2.Ośrodek Wypoczynkowy „Limba” Rzadkosz Piotrul. Kośne Hamry 15A34-520 Poronincena brutto:98,63 pkt.II w kolejności

 

Uzasadnienie:

W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, że 2 oferty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym. 

Zamawiający dokonał oceny oferty w oparciu o kryteria oceny: cena usługi, kategoria obiektu oraz zapewnienie atrakcji integracyjnej.

W wyniku przeprowadzonych czynności do realizacji zadań wybrano następujący podmiot:

FTU JURKOWSKI Rozalia Jurkowska PENSJONAT ***

os. Równie 1

34-452 Ochotnica Dolna